พญ. อมรทิพย์ องค์ชัยวัฒนะ

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ภาพวินิจฉัยเต้านม ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..