พญ. อมรทิพย์ องค์ชัยวัฒนะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ภาพวินิจฉัยเต้านม, ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..