นพ. ธวัชชัย ลิมป์สถบดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Public Health, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Medical Science Clinic (Internal Medicine), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..