นพ. ธวัชชัย ลิมป์สถบดี

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Public Health มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Medical Science Clinic (Internal Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธวัชชัย ลิมป์สถบดี