นพ. ธวัชชัย ลิมป์สถบดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Japanese language training and Specialized Training, Saiseikai-Kanagawaken Hospital, ญี่ปุ่น
BBBB
Medical & Insurance, ไทย
BBBB
F.I.M.S Basic Course on Sport Medicine, Federation International de Medecine Sportive, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ธวัชชัย ลิมป์สถบดี