นพ. ณัฐพล ว่องเวศน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Aerospace Medicine, King’s College London, สหราชอาณาจักร
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
Diploma in Aerospace Medicine, King’s College London, สหราชอาณาจักร
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายแพทย์ผู้ตรวจ, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ไทย
BBBB
EASA Basic Course in Aviation Medicine, King’s College London. United Kingdom, สหราชอาณาจักร

นัดหมายแพทย์

นพ. ณัฐพล ว่องเวศน์
อาทิตย์
25 เม.ย.
ARI Clinic
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.