นพ. ณัฐพล ว่องเวศน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Aerospace Medicine, King’s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
Diploma in Aerospace Medicine, King’s College London, United Kingdom
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายแพทย์ผู้ตรวจ, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ไทย
BBBB
EASA Basic Course in Aviation Medicine, King’s College London. United Kingdom, สหราชอาณาจักร

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719