ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์


เป็นการประเมินที่ครอบคลุมหลายมิติ และอาศัยสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำงาน สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ความเข้าใจการรับรู้ของผู้สูงอายุ การประเมินสุขภาพที่จำเพาะ ได้แก่ ภาวะโภชนาการ ยาที่ได้รับ การมองเห็น การได้ยิน ความจำ การเดินและการทรงตัว การประเมินผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยในการพัฒนาการรักษา การวางแผนตรวจติดตาม การประสานงานและการดูแล และการประเมินความต้องการในระยะยาวของผู้ป่วย

การประเมินผู้สูงอายุแตกต่างจากการประเมินทางการแพทย์ทั่วไป โดยเน้นถึงความสามารถในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและจำเป็นทั้งด้านปัญหาทางการแพทย์ ปัญหาในการทำงาน ปัญหาทางด้านจิตใจและสังคม


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.