dr. satian sampasneetamrong

Rehabilitation Medicine
Specialty
Rehabilitation Medicine
Languages
Chinese, English, Japanese, Thai

Education

1995
Rehabilitation Medicine Siriraj Hospital, Thailand
1990
Doctor of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
Loading

Loading Schedule..

dr. satian sampasneetamrong