พญ. วีรยา พิมลรัฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Uveitis, Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California San Francisco, United States
BBBB
Medical Cornea and External Disease, Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California San Francisco, United States
BBBB
ประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคของกระจกตาหรือแก้วตาดำจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคหัวใจไม่หยุดเต้น
Loading

Loading Schedule..