นพ. วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

นพ. วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ