นพ. วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..