นพ. เกรียงไกร เฮงรัศมี

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วกำเนิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
รักษากล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน
รักษาโรคหัวใจล้มเหลว
เทคนิครักษาโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วแต่กำเนิด
เทคนิคสายสวนรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
หัตถการการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Elected a Fellow American College of Cardiology, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Recognition and Certification of Being Elected a Fellow of This College Asean Federation of Cardiology
Loading

Loading Schedule..


นพ. เกรียงไกร เฮงรัศมี