นพ. อรุณ ศิริปุณย์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
EUS Program BIDS - Baldota Institute of Digestive Sciences, India
BBBB
Advanced Therapeutic Endoscopy Prince of Songkla University, Thailand
BBBB
Gastroenterology Nagoya University Granduate school of Medicine, Japan
Loading

Loading Schedule..

นพ. อรุณ ศิริปุณย์