นพ. อโณทัย สุ่นสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จิตเวชศาสตร์, American Board of Psychiatry and Neurology, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Psychiatry, The Harvard South Shore, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. อโณทัย สุ่นสวัสดิ์