นพ. อโณทัย สุ่นสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จิตเวชศาสตร์, American Board of Psychiatry and Neurology, United States
BBBB
Psychiatry, The Harvard South Shore, United States