Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

任何人在任何年龄都有可能发生中风

stroke

 

        

根据公共卫生部战略与规划司的数据,中风是继癌症之后泰国的第二大死亡原因。虽然中风在老年人中更常见,但任何年龄的人都可能发生中风。事实上,研究表明,年轻人的卒中发病率正在上升。因此,了解风险因素并努力预防非常重要。

 

      •  

当部分大脑的血液供应中断或减少从而使脑组织缺乏氧气和营养,就会发生中风。中风可能由动脉的阻塞或血管的泄漏或破裂引起。它有时会造成暂时或永久性残疾,这取决于大脑缺乏血流的时间长短以及哪个部位受到影响。

      •  

中风的影响主要取决于梗阻的位置和受影响的脑组织的程度。

    左脑                                             右脑

   身体右侧瘫痪                              身体左侧瘫痪

   言语和理解的能力,                  判断距离、大小和位置的问题

   缓慢,谨慎的行为风格,          快速、好奇的行为风格

   双眼右侧视力丧失                      双眼左侧视力丧失

 

如果损伤发生在小脑,协调和运动将受到影响。当脑干出现中风时,根据受伤的严重程度,它会影响呼吸或心跳。可以通过测量中风相关的神经功能缺损来评估中风的严重程度。

 

原因

你可能认为中风只发生在老年人身上,但专家说永远不要说太年轻就不会发生中风。主要由于以下3哥原因。

  1. 动脉粥样硬化

大约80%的中风是由动脉粥样硬化引起的,动脉变窄和硬化的过程同样是会导致心脏病发作。风险因素包括年龄,高血压,糖尿病,高脂血症,吸烟,饮酒,血管疾病和肥胖。超重的人,打鼾是中风的危险因素,因为它会减少到达大脑的氧气量。

 

2. 栓塞性中风

当在身体的不同区域形成的血凝块移动到大脑的血管时,它变得太大而无法通过。风险因素是心房颤动,心脏瓣膜病,心肌梗塞和心脏肥大。年轻人的中风发现于那些进行极限运动/活动的人中,例如蹦极。其他风险因素是产后服用口服避孕药的产后妇女。

 

3.出血性中风

大约20%的中风是出血性中风。当您的大脑中的血管泄漏或破裂时,就会发生出血性中风。脑出血可能是由许多影响血管的情况引起的。重要的风险因素是高血压

 

image

症状

•面部,手臂或腿部瘫痪或麻木

•言语、理解和单眼或双眼观察时困难

•严重的情况下膀胱和大便失禁

 

风险因素

•动脉粥样硬化 - 动脉硬化,血红蛋白浓度高

•肥胖,高脂血症

•心脏病,心跳不规则

•抽烟

•高血压

•糖尿病

•老年

•使用雌激素

•民族 - 非洲裔美国人的风险较高

•性别 - 男性患病风险较高

•心血管疾病的家族史

•涉及强力扭曲颈部的活动可导致动脉夹层

image

神奇数字-4.5

您越快意识到中风的迹象并寻求医疗护理,您恢复成功的可能性就越高。神奇的数字是4.5小时。这是中风的黄金时期。

1)中风症状开始后4.5小时内

 

医生将安排MRI扫描,以便查看大脑和损伤的详细视图。缺血性中风的金标准治疗是注射重组组织纤溶酶原激活物(rtPA)。这种有效的凝块破坏药物理想地在中风症状开始后4.5小时内给予。这种药物可以通过溶解导致中风的血凝块来恢复血液流动,并且可以帮助中风患者恢复得更充分。

 

2)对于晚于4.5小时但在24小时内来到医院的患者

 

医生可能会使用导管将一个装置操纵到大脑中被阻塞的血管中并捕获并移除凝块。该程序对于无法接受rtPA注射的人特别有益。一名介入放射科医师将评估患者该治疗方案是否合适。

 

治疗

医生将专注于帮助您恢复尽可能多的功能并恢复独立生活。中风的影响取决于受损组织的数量和所涉及的大脑区域。医生会根据严重程度和症状选择治疗方法。

 

血管成形术

 

外科医生通常通过腹股沟的动脉进入颈动脉。在这里,外科医生可以安全地导航到颈部的颈动脉。然后使球囊膨胀以使狭窄的动脉扩张。然后可以插入支架以支撑扩开的动脉。

 

 

手术

 

为了打开脑中阻塞的动脉可以进行微创手术。双平面DSA(双平面数字减影血管造影)提供脑血管内血流的可视化,这对于中风的诊断和治疗至关重要。利用这项新技术,可以取代开放手术来完成微创血管内手术,。医生可以通过腹股沟中的动脉插入导管并将其穿到大脑。然后,导管可用于将装置操纵到脑中的阻塞血管中并移除凝块或注射凝块破裂药物。

 

 

药物治疗

•抗凝血剂:通过改变血液的化学成分以防止血栓形成的方式来预防血栓

•抗血小板:减少血小板聚集并抑制凝块形成

•钙通道阻滞剂:在蛛网膜下腔出血后作为神经保护剂

•溶栓剂:溶解血液凝块并恢复血液流向大脑

 

如果患者有任何其他合并症,如心脏病,高血压,糖尿病和高脂血症,这些病症也应与中风治疗一起治疗。

 

image

中风康复

早期恢复和复健可以改善中风患者的功能,有时恢复效果很显著。早期康复应尽快在ICU开始。这有助于患者快速康复并预防其他并发症,如肺炎,深静脉血栓形成和气道阻塞。患者和家属必须与医生和中风协调员一起工作,以实现中风康复的目标。

1.物理治疗:改善运动和平衡,建议锻炼,以加强肌肉的步行,站立和其他活动

2.职业治疗:管理日常活动,如进食,洗澡,穿衣,写作或烹饪

3.语言疗法:重新学习语言技能(谈话,阅读和写作)并帮助解决吞咽问题

4.认知功能:帮助患者学习,记忆和理解等认知技能

5.抑郁和心理社会:预防抑郁和心理支持

 

卒中并发症的严重程度和患者的康复能力差异很大。中风康复的目标是帮助患者重新学习中风影响部分大脑时丢失的技能。医生将决定哪种治疗方案适合每位患者。

 

中风筛查:尽早发现堵塞

了解您的中风风险因素,遵循医生的建议并采取健康的生活方式是您可以采取的预防中风的最佳步骤。此外,筛查测试可以帮助早期发现异常。

 

经颅多普勒超声(TCD

 

这是一种用于检查大脑内血液循环的非侵入性超声方法。在TCD期间,听不见的声波通过头骨组织传播。这些声波反射血管内移动的血细胞,使放射科医师能够解释其速度和方向。声波被记录并显示在计算机屏幕上。

 

 

颈动脉超声波检查

 

颈动脉超声波检查是一种超声检查,显示血液流过颈动脉和椎动脉的情况。两条动脉都位于颈部,直接向大脑供血。它可以检测出中风风险的动脉斑块,阻塞或变窄。

 

了解您的中风风险因素,遵循医生的建议并采取健康的生活方式是您可以采取的预防中风的最佳步骤。曼谷医院确保在整个诊断,治疗和康复过程中为患者提供专业护理,即使是最具挑战性的中风。