Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

中风治疗的黄金4.5小时

img

中风是导致死亡的主要原因之一,也是导致残疾的主要原因之一。正确的护理和正确的方法可以拯救患者生命并提高患者生活质量。任何人在任何时候都可能发生中风,包括年轻人。越早发现中风的迹象,并寻求医疗护理,患者成功康复的可能性就越高。因此,了解中风发生是的症状是非常重要的。

 

快速的——发现中风迹象

重要的是要记住中风是一种急症,患者应该立即就医。如果你认识的人可能发生了中风,想到FAST是很重要的。

Face-脸下垂:让他(她)微笑。他(她)的微笑是不平衡的还是不均匀的?

Arm-手臂无力:要求对方举起双臂。一只胳膊不受控制的向下滑落吗?

Speak-语音困难:说话含糊不清吗?(她)是不会说话还是很难理解?

Time-打电话时间:如果有人出现上述症状,即使症状消失,也要立即就医。

其他一些症状包括突然行走困难、失去平衡、突然剧烈头痛或头晕。

 

神奇的4.5小时”——中风的黄金时期

缺血性脑卒中的黄金标准治疗方法是注射重组组织纤溶酶原激活剂(rtPA)。这种有效的血块溶解药物最好在中风症状出现的4.5小时后服用。对于晚于4.5小时入院的患者,医生可能需要使用血管内手术移除血块。

 

中风治疗的先进技术

磁共振成像(MRI)使用强大的无线电波和磁铁来创建大脑的详细视图。核磁共振成像可以检测缺血性脑卒中和因脑出血损伤的脑组织。此外,双平面DSA可将脑血管内血流可视化,这对于中风的诊断和治疗是必不可少的。利用这些新技术,微创血管内手术可以取代开放性手术。医生可能会通过腹股沟的动脉插入一根又长又细的管子(导管),并将其穿入大脑。然后可以运用导管来操纵一个装置进入大脑中堵塞的血管,并把移除造成血管堵塞的血块。

 

术后的护理也同样重要

卒中急救后的护理重点是帮助患者尽快恢复功能,回归独立生活。曼谷医院提供个人健康管理和中风协调员,以便为中风患者提供最好的可能的护理。在接受紧急治疗后,病人将被送进ICU。然后,医生会根据病人的情况推荐最严格的治疗和康复方案。康复治疗在前三个月是非常重要的。这包括物理治疗、语言治疗和认知功能恢复。此外,抑郁的情绪变化也可能发生在中风患者身上。我们曼谷医院的专业团队可以确定最佳的治疗计划,以提高患者的生活质量。

 

 

 

预防中风 

1、吃健康的食物;

2、定期锻炼;

3、保持健康的体重;

4、每年做一次身体检查——检查血压、血糖、心电图、阻塞性睡眠呼吸暂停检查;

5、对于有较高卒中风险的患者,应进行颈动脉双相超声检查,以检查颈动脉阻塞或狭窄。

 

案例分享

一位60岁的病人早上醒来后失去了知觉。病人从佛统府到医院。病人枕骨动脉有血块。患者接受rtPA注射,并进行血块清除术。治疗后2小时,患者的胳膊和腿都能活动了。治疗后3天,患者能够坐下。病人出院后,就能走路了。如果他没有立即接受适当的治疗,他可能活不下来。

 

中风可能发生在任何人身上。它是造成严重长期残疾的主要原因,也是导致死亡的主要原因,但快速治疗可以挽救生命并防止进一步的损害。没有人认为中风会什么时候发生。但当它发生时,曼谷医院比其他任何地方都更愿意治疗它。曼谷神经科学中心拥有优秀的员工和创新的医疗技术,致力于改善中风患者的生活。此外,与美国俄勒冈健康与科学大学合作,我们可以确保您将得到最好的护理标准。