Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

手部&显微外科手术 手部创伤及治疗

手部&显微外科手术 手部创伤及治疗

手是人体最重要的部位之一。 手是非常复杂的器官,有多个关节,不同类型的韧带,肌腱和神经。 设计和功能错综复杂,手部的解剖工作是一项惊人的工作。 形式遵循手的功能。 因此,任何对手部的基础结构的损伤都有可能导致严重的残疾。 为了降低这种风险,即使极小的手部损伤也需要进行适当的医学评估。

结构

骨头

肌腱

神经

血管

小关节

手部受伤的原因

1.意外——骨折、瘀伤、肌腱或韧带损伤、神经损伤

2.工作有关——扳机指,肌腱炎,腕管综合症,奎文氏病

手部急性损伤

1.轻微手部损伤,例如 割伤和软组织损伤

给伤口施加压力以止血。 如果可能的话,用夹板固定手指或手。 将手举起并高于心脏。 寻求医疗救助。

2.主要手部伤害,例如 骨折,肌腱或神经损伤,血管受伤

找回被截肢的身体部位。 如果可能,盖上盖子,保持潮湿,并放置在冰附近进行冷却。 不要将身体部位直接接触冰块以防止结冰。 然后立即寻求医疗救助。 伤害应在6小时内接受治疗。 外科医生将分别修复骨骼,肌腱,神经和血管。

photo

手部受伤的处理

手部损伤的目标是快速准确的初步评估和治疗。如下所述,每种结构的处理方法是不同的。

根据骨折的类型和严重程度,可以通过非手术或手术治疗来治疗手部骨折。 一些手部骨折需要手术来重新排列和稳定骨折碎片。 小金属装置 - 例如电线,螺钉,销钉,钉和板 - 可用于将断裂的骨块保持在适当位置。 由于有些骨折需要长时间的固定在石膏或夹板中。患者的手和手指可能变得僵硬。 因此,正确的治疗骨折,并在愈合后尽早调动受影响的手或手指是非常重要的。

肌腱

修复的目标是恢复肌腱的连续性和功能,第二个目标是允许受伤手指的进行早期运动。 最佳制备和技术对于减少粘连和瘢痕组织的形成,以及确保最佳的治疗结果至关重要。 此外,手部的肌腱往往更薄,更平,并且位于骨结构附近。这使得它们非常容易粘连和缩短,这会导致严重的功能损伤和运动范围受到限制。 在过去,肌腱修复会导致疤痕形成,结果告诉我们最好不要修复撕裂的肌腱。如今,手术技术得到了改进,结手术效果也越来越好,因此修复后也不会留下疤痕。 如果肌腱修复延迟,外科医生将使用肌腱移植技术。

神经

在我们的日常生活里,用我们的双手去完成任务时,手中的神经让我们能够与大脑进行交流,从而让我们知道我们需要用手指和手做事情是时时什么感觉。 手部的神经受损可能使人特别虚弱,导致剧烈疼痛,丧失感觉和其他严重的问题。 修复神经损伤的手术方法根据损伤的程度和性质而有所不同。 由于神经非常小,因此要使用显微外科技术来修复这种重要的结构。 此外,修复质量对外科医生的技能和经验特别重要。

血管

血管撕裂需要迅速修复。

 

手部皮肤损伤是非常常见的,特别是当手暴露并广泛用于日常活动时。 皮肤损伤可能是简单的刺伤伤口,例如来自针头刺伤,或者可能更严重,其中大面积的暴露皮下组织,着样的情况严重时甚至会导致死亡。

如果有大面积的皮肤损失,则需要被替换以密封深层组织。 如果留下皮肤损失的区域可能也会愈合,但非常缓慢,并且会产生很多疤痕导致僵硬。 皮肤的损失的组织经常被皮肤移植物取代。

photo

手部外科手术- 时间很重要

我们的目标是尽快进行手术,以便患者得以恢复手部的全部功能,并能够尽早的活动手部。 治疗取决于损伤的类型,严重程度和位置。 因此,当手受伤时,患者应尽快就医。

曼谷医院的骨骼和关节中心提供全方位的手部伤害诊断,治疗和手术服务。 我们的医生不仅具有丰富的专业知识,而且还具有处理各种复杂手部问题的经验。