Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

是否真的注意缺乏多动障碍(ADHD)?

same

区分“正常”挑战行为与ADHD

是否注意到您的孩子有注意力分散,过度敏感或健忘的迹象?它可能是注意力缺陷多动障碍(ADHD)。 2016年精神卫生部门的数据显示,有420,000名年龄在6-15岁之间的儿童患有多动症。与女孩相比,男孩发病的可能性是4-6倍。平均每40-50名学生的班级将包含2-3名患有ADHD的儿童。这是童年时期最常见的情况之一。它影响儿童在学校和日常生活中的运作方式。了解ADHD的挑战可以让您为孩子找到最好的帮助。

 

什么是注意力缺陷多动障碍?

注意力缺陷多动障碍(ADHD)是一组行为症状,包括注意力不集中,多动和冲动。这在3-7岁的儿童中很常见。当孩子开始上学时,症状可能会变得更加明显。虽然注意力缺陷多动障碍的确切原因尚不清楚,但有证据表明患有ADHD的儿童其额叶中的活动少于没有患有该疾病的儿童。

 

症状

ADHD的主要特征包括注意力不集中和过度活跃的冲动行为。ADHD症状最早在3岁就可被注意到。诊断还取决于患者出现症状的背景和持续时间

photo

1.可能有(A)或(B)症状

 

A)六种或更多不适合发育水平的注意力不集中的症状:

  •经常无法密切关注细节或在学业,工作或其他活动中粗心犯错误

  •经常无法在任务或进行活动中保持注意力

  •当别人对其说话时,常常像没有在听

  •通常不遵循指示,不能完成学业,家务或工作职责(例如,失去焦点,偏题)

  •经常在组织任务和活动时遇到困难

•经常避免,不喜欢或不愿意做长期需要心理努力的任务(如学业或家庭作业)

•经常丢失任务和活动所需的东西(例如学校材料,铅笔,书籍,工具,钱包,钥匙,文书工作,眼镜,移动电话)

•经常容易分心

•经常在日常活动中健忘

 

photo

B)六种或多种多动 - 冲动症状,这种症状具有破坏性且不适合该人的发育水平:

多动

•经常坐在座位上时坐立不安或轻拍手或脚

•在要求保持就座的情况下,经常会离开座位

•经常在不适合的情况下跑步或爬行(青少年或成年人可能仅限于感到不安)

•经常无法安静地玩耍或参加休闲活动

•经常会在“普通行为”中表现为打鸡血般的“用力过度”

•经常谈论过度

 

冲动

•在提问完成之前,经常抢答

•在等待轮到他/她的过程中,经常感到困难

•经常打断他人(例如对话或游戏)

 

photo

2. 7岁前有这些症状

3.在家庭和学校等两种或多种环境中都存在一些症状

4.有明确证据表明这些症状会干扰或降低社交,学校或工作职能的质量

5. 这种症状并没有被另一种精神疾病更好地解释(如情绪障碍,焦虑症,分离性障碍或人格障碍)。症状不仅发生在精神分裂症或其他精神病症的过程中

 

区分儿童的典型行为与注意力缺陷多动障碍的迹象可能是棘手的。虽然15-20%的患有ADHD的孩子已经长大而可能看起来没有再患有这种疾病,但在大多数情况下,患有ADHD的孩子长大成为患有ADHD的成年人。了解多动症的症状将有助于父母立即为孩子接受治疗。

•学校成绩不佳 - 严重多动症儿童的1-2年级可以发现。如果患者具有较高智商,那么学校的表现可能正常,但在中学时往往会下降。在患有ADHD和学习障碍(LD)的儿童中,他们通常在学校表现不佳并且考试不及格。

•孩子的老师报告学习问题

•儿童的注意力分散,多动或冲动变得更加明显

•注意力不集中可能会导致您的孩子不注意危险,冲动常常会让您的孩子胆大妄为

•您的孩子在交朋友时遇到障碍或快速失去朋友

 

治疗

ADHD4种治疗方案可供选择。

1.行为疗法 - 学习或加强积极行为,消除不必要或有问题的行为

2.药物 - 哌醋甲酯等兴奋剂是最着名和最广泛使用的ADHD药物。70-80%的ADHD儿童在服用这些速效药物后1-4周内的ADHD症状减少。

3.教育支持 -  11教室或更多额外的教育资源支持对患有ADHD的儿童有益

4.医生咨询 - 通过适当的医疗护理,患有ADHD的儿童可以过上成功和丰富多彩的生活。

 

动症与注意力缺陷多动障碍

大多数孩子都有能量过剩的时刻。多动症是注意力缺陷多动障碍的典型征兆,但并非所有多动症儿童都患有注意力缺陷多动障碍。多动症,过度活动,可能由注意力缺陷多动障碍引起,也包括焦虑,运动感觉发育迟缓和脑损伤。 ADHD的确切原因尚不完全清楚,但研究表明,如果父母患有ADHD,孩子有50%的机会患有ADHD

photo

儿童多动症与手机使用之间可能存在的联系

 

如今,智能手机是销量最快的电子产品。所有的父母都拥有智能手机并用它来分散孩子的注意力。也许你在杂货店或银行时需要一些时间。也许你需要双手才能开始吃饭。所以,你做了最有效的事情将手机抵给孩子看视频或玩游戏,然后才能完成需要做的事情。

ADHD与手机使用之间存在相关性。被诊断患有这种疾病的儿童的增加使得研究人员想知道移动技术的兴起如何影响幼儿和青少年的注意力水平。研究表明,在手机上玩游戏的儿童患ADHD的风险增加。但是,孩子们可能会在手机上玩更多游戏时,是因为他们已经有ADHD症状,例如注意力不集中和过度专注。

建议家长减少使用电话,并监控孩子手机使用的时间和内容。如果孩子和青少年拥有灵活,有趣的选择来吸引注意力,那么减少手机使用就不是一种惩罚。其他活动或公园或游泳池的一天也可以改善家庭关系。

 

如果您担心您的孩子可能患有ADHD,最好立即咨询专科医生。治疗ADHD不仅仅是服用药物。还有许多其他有效的治疗方法可以帮助患有ADHD的孩子提高注意力,控制冲动行为和抑制多动症的能力。平衡的治疗计划可以改善您孩子在学校的表现,与他人的关系,减轻压力和挫折感。

 

参考:

Chollapat Chaturongkul博士,儿童和青少年精神病学家,儿童发展诊所,曼谷医院