Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

10项与衰老相关的退行性条件

 

随着年龄的增长,我们的身体和器官开始退化,我们变得更容易患上各种疾病。 身体机能开始退化的时间点因人而异,取决于几个因素,包括:生活方式,饮食,压力等。为了保持身体健康,你必须照顾好自己的身体。

10项与衰老相关的退行性条件

 " "

1、情绪抑郁

情绪抑郁是老年人遍存在的问题,但它并不是衰老的正常情况。随着年龄的增长,重要的生活发生了变化,可能会引起不安、压力和悲伤。例如,从工作到退休,或者处理一个严重的疾病就会让人感到悲伤或焦虑。经过一段时间的调整,许多人可以恢复他们原本稳定的情绪,但有些人却不行,并可能发展。

 

2、跌倒

跌倒是老年人死亡、受伤和住院的主要原因,根据疾病控制部门的统计数据,65岁以上的人有28%·35%的跌倒风险,在70岁以上的成年人中,这种风险增加到32%42%,尤其是在晚上上厕所的时候,以下几个因素导致老年人比年轻人更容易掉倒,包括:身体素质下降、视力下牌、慢性病和环填危害通过积极的力量和平衡训练,以及优化家庭环墙,老人绝对可以减少跌倒的风险。此外,使用串联站立测试和推荐方法来建立肌肉力量的老年人,医生可以帮助评估,并降低风险。

3、阿尔茨海默病

阿尔茨海默病是一种进行性的疾病,会破坏记忆和认知功能。这是痴呆症最常见的原因,年龄增长是老年痴呆症已知的最大风险因素。在阿尔淡海默离中,脑细胞会退化并死亡,导致记忆和心智功能的持续下降。如果你的直系亲属患有老年痴果症,你患老年痴呆症的风险似乎也更高。研究表明,终生鬱与精神和社会刺激活动与降低阿尔茨海默病风险之间存在联系,此外,通过专家的检查来发现风险也很重要

 

4、肌无力

 

衰老的过程会导数骨骼肌数量和质量的变化,导致老年人群肌肉无力和残疾。我们的健康水平在20多岁后自然开始缓慢下降。力量的丧失可能是双侧、近端或远端。监测你所夏的人的体征和症状并咨词医生是很重要的。医生还能通过几项测试来评估病人的虚弱程度,例如,五次坐立测试对评估下肢肌肉量。

 

 

5、步态的变化

步态的一些状态通常会随着年龄的增长而改变。随着年龄的增长,行走速度会下降,这是死亡率的一个强有力的预测因素、在75岁的时候,慢速步行者比普通的速度步行者早6年死亡,比快速步行者早10年死亡,常规的步态评估可以由医生使用4米的步态速度测试。此外,一些治疗干预描施可以帮助改普,包括锻炼,选择合适的鞋子,平衡训练和辅助装置。

6、感觉的变化

1、耳朵一一耳在老年人中很常见。由于毛细胞的逐渐丧失和耳蜗小血管的纤维变化,老年人通常很难听到高音。
2、眼踏一一眼球晶状体失去弹性,导致晶状体改变形状的能力下降从而聚焦常在距离近的物体上,比如细纹,对光线的适应能力下降,些老年人可能患白内障、青光眼或黄斑变性。
3、鼻子一一衰老过程中的正常变化,嗅觉和辨别气味的能力下降。常见的口味变化包括检测甜味食物的能力下降,这些会导致食欲不振。

 

7、排泄系统的变化

衰老会影晌防道、膀胱和肾脏的功能
小便一一尿失禁或漏尿在老年妇女中更为常见
大便一一肌肉或神经损伤可能与衰老有关,导致无法控制满便的通过,
此外,由于缺乏肌肉张力,缺乏运动,缺乏膳食纤维,药物副作用和液体摄入不足,便秘更加频繁。

 

8、老年性骨质疏松症

老年性骨质疏松症,也被称为退化性骨质疏松症,是由于骨骼的老化和唐损造成的,随着年龄的增长,骨骼中的矿物质成分会发生变化。骨骼细胞的骨架骨基质变得越来越弱,越来越薄,一个人可能会变矮,一个驼背,被称为老者的驼峰,可能出现在背邵和胸腔可能变得骑形,经常锻炼和高钙饮食有助于保持骨骼强壮,也建议咨询医生以采取预防描施。

 

9、姿态变化

随着年龄的增长,姿态不那么挺拔是正常的。我们的骨骼肌肉和关节都是肌肉骨骼系统的一部分,它决定了我们的姿势。年龄对这三种姿势部有明显的影响,随着时间的推移,背部倾向于向前電曲,导致身体越来越,到目前为止,运动是保持年轻势最重要的因素,因为它能改善骨骼和肌肉的功能,这对保持肌肉骨骼健康至关重要。此
外,注直立的姿势而不是弯腰驼背,说起来容易做起来难,一个人必须注意适当的保持姿势。
串联站立测试可以用来评估平衡与其他测试,以评估病人的姿态,专家还能推荐一些方法,以减少随着年龄的增长,骨骼、关节和肌肉的变化。

 

10、耐力

身体表现会随着时间的推移而下降。耐力下降的迹象可能会出现在看似微不足道的日常活动中。例如,也许你不能像以前那样走路或跑步:你开始注意到和年轻的家庭成员玩要,回艺,或者做家努这样的活动都更有挑战性,为了在你年老时保持或提高耐力,评估肌肉力量、平衡和下降风险是很重要的,所以医生建议适当的运动和饮食。

通过康复专家评估老年人的身体健康、记忆力和情绪是很重要的,医生可以推荐适当的运动、活动和饮食,这样你所爱的人就能活得更长、更快乐。
参考译文: Tanyaporn Tansaku医生,量谷医晚的物理医学和康复专联系