Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

All About Cancer

All About Cancer


7 สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง

CAUTION 

• Change in bowel or bladder habits 
ระบบขับถ่ายผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ

 

• A sore that does not heal
แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย

 

• Unusual bleeding or discharge
เลือดไหลผิดปกติตามทวารใดๆ ของร่างกาย

 

• Thickening or lump in breast or elsewhere
คลำพบก้อนที่เต้านมหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

 

• Indigestion or difficulty in swallowing
กลืนอาหารลำบากหรือระบบการย่อยผิดปกติ

 

• Obvious change in wart or mole
ไฝหรือหูดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติหรือมีเลือดออก

 

• Nagging cough or hoarseness
มีอาการไอที่ผิดปกติ เช่น ไอปนเลือด ไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบ

 

*หากมีอาการเหล่านี้มามากกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็ปรารถนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกไกลจากโรคร้ายดังเช่น ‘มะเร็ง’ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก แต่การดูแลสุขภาพอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ ดังนั้น

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยง ซึ่งการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนั้นก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลอย่างมากต่อความสำเร็จของการรักษาโรคดังกล่าว

หากท่านมีความประสงค์จะตรวจคัดกรองมะเร็งเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โปรดติดต่อพยาบาลที่ ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรก ชั้น 3 โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทร 1719 หรือ 02-310-3370


Related story