Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์)

คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์)

จิตเวชศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาด้วย ยาบำบัด จิตบำบัด การให้การปรึกษา และอาจรวมถึงการบำบัดด้วยไฟฟ้า การบำบัดรักษาโดยทั่วไปเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละบุคคล

photo

โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านจิตเวชศาสตร์ และจิตวิทยาโดยมีคลินิกเฉพาะทางให้บริการ ดังนี้

 

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่

 • พัฒนาการ และพฤติกรรมในเด็ก
 • สภาวะออทิสซึม
 • ปัญหาด้านสมาธิ และสมาธิสั้น
 • สภาวะบกพร่องด้านเชาวน์ปัญญา
 • โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
 • ความผิดปกติทางสุขภาพจิต
 • ความถนัดในเด็ก และรูปแบบการเรียนรู้

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในผู้สูงอายุ ดังนี้

 • บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ
 • ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ
 • โรคซึมเศร้า
 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาความวิตกกังวล
 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาการนอน นอนไม่หลับ
 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาทางเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในรายบุคคล และรายครอบครัว ดังนี้

 • โรคเครียด โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
 • โรคทางความคิด
 • โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ
 • นอนไม่หลับ
 • ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
 • ปัญหาการใช้สารเสพติด
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาพฤติกรรม
 • ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คลินิกเฉพาะทางให้บริการปรึกษา และตรวจประเมินในด้าน

 • ความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา กระบวนการคิด ความจำ และการเรียนรู้
 • การประเมิน EQ ความสามารถของบุคคลเชิงระบบประสาทจิตวิทยา
 • การทดสอบบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์
 • การทดสอบทางจิตวิทยา สุขภาพจิต และบุคลิกภาพพื้นฐาน
 • บุคลิกภาพและรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 7C อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ (อาคาร C)
โทร.0 2310 3013 หรือ 1719 
อีเมล: [email protected]