Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจผ่าตัดต้อหิน 1 ข้าง

shutterstock_632890499

 • แพคเกจผ่าตัดต้อหิน 1 ข้าง 48,800 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:
 

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น

 2. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)

 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง

 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
   
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

 

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม
 

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)

 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์จักษุ  โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com