Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจผ่าตัดลดขนาดกระเพาะผ่านกล้องแผลเล็ก

 

image

 

เทคโนโลยีผ่าตัดลดขนาดกระเพาะผ่านกล้องแผลเล็ก

 • ช่วยให้การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นเรื่องง่าย

 • จัดการน้ำหนักส่วนเกิน... เพิ่มความมั่นใจ

 • ลดโรคร่วมจากโรคอ้วน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • ปลอดภัยจากผลแทรกซ้อน เรื่องหนักๆ หมดไปด้วย MIS รักษาโรคอ้วน   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แพคเกจผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ
ผ่านกล้องแผลเล็ก  460,000 บาท (พักฟื้น 3 คืน)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. การเข้ารับบริการโครงการประกันราคานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. การประกันราคานี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด สำหรับส่วนเกินเรื่องโรคของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี) และกรณีที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวใน รพ.อยู่แล้ว และการผ่าตัดโครงการประกันราคานั้นจำเป็นต้องเข้ารับการพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนั้น ผู้ป่วยจะต้องทำการคืนห้องพักอยู่เดิม
 4. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

 


สอบถามข้อมูล: ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน ชั้น 1 รพ.กรุงเทพ

โทร. 02 310 3788, 02 310 3002 หรือ โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com