Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจผ่าตัดสถาบันโรคกระดูกสันหลัง

สถาบันกระดูกสันหลัง ให้บริการการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านระงับปวดและ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง ครอบคลุมการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยเทคนิคการรักษาทั้งการผ่าตัดและการรักษาแบบไม่ผ่าตัด

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน (คืน)

ราคา (บาท)

1
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องขนาดเล็ก
2
265,000
2
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทางด้านหน้าพร้อมใส่เครื่องมือยึดข้อกระดูก
3
318,000
3
การผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังด้านหลัง ผ่านกล้องจุลทรรศน์
3
313,300
4
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเปิดด้านหลังโดยใช้เครื่องช่วยนำวิถีและเครื่องมือถ่ายภาพรังสี 3 มิติ 360 องศาและใช้เครื่องมือยึดข้อกระดูก (ราคาไม่รวมเครื่องมือยึดข้อกระดูก)
5
409,000
5
ผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านหน้า แบบไม่เลาะกล้ามเนื้อหลัง
4
426,000
6
ผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านข้างลำตัว แบบแผลเล็ก
4
468,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น   
 2. ราคาดังกล่าว ห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง และจำนวนวันนอนตามที่ระบุ
 3. ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
 4. ราคาดังกล่าวรวมหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (เฉพาะหัตการที่กำหนด)
 5. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
 6. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย
 7. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

รายการที่ราคาแพคเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม
 

 1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา
 2. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์กระดูกสันหลัง
ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ (S1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
อีเมล: info@bangkokhospital.com