Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจคลอด โดย ศูนย์สุขภาพสตรี

bangkok-hospital-delivery

ลำดับ
 

รายการแพคเกจผ่าตัดคลอด
 

ระยะเวลานอน รพ.
(คืน)

ราคา
(บาท)

1.
 การคลอดปกติ
2
75,000 
2.
 การผ่าตัดคลอด
3
105,000 
3.
 การผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด
3
165,000 
4.
 การทำหมันหลังคลอด (สำหรับการคลอดปกติ)
-
26,000 
 
ในกรณีที่ต้องการคลอด แต่ไม่สามารถคลอดเองได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอด มีรายละเอียดดังนี้
5.
 การคลอดปกติ เปลี่ยนเป็น การผ่าตัดคลอด
3
112,000 

 

เงื่อนไขในการรับบริการ:

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
 • ราคานี้สำหรับการชำระเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันภายในประเทศเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทย
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

ค่าใช้จ่ายในแพคเกจคลอด ประกอบด้วย:

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าตัดคลอด / บล็อคหลัง) และค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (กรณีผ่าตัดคลอด)
 • ค่าห้องคลอด ห้องผ่าตัดคลอด และห้องพักฟื้น
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล (ไม่รวมค่ายากลับบ้าน)
 • ค่าห้องพักมาตรฐาน (Standard) สำหรับคุณแม่ 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด รวมค่าอาหารหลังคลอด
 • ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด ค่าบริการทางการพยาบาลและทีมผู้ดูแล 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด
 • ค่ายาระงับปวดในการผ่าตัด ทั้งดมยาสลบและฉีดยาชาเฉพาะที่ไขสันหลัง/บล็อคหลัง (กรณีผ่าตัดคลอด)
 • ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็น ส่วนของทารก ได้แก่ ABO, Rh, Screening PKU และ TSH, MB, HCT, Screening Jandice รวมวัคซีนทารกแรกเกิด (ตามที่กำหนด) เช่น BCG, Vitamin K และ Hepatitis B เข็มที่ 1 รวมค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์ และค่าตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)
 • ค่าบริการจัดทำใบสูติบัตร
 • อบรมหลักสูตรครรภ์คุณภาพ การปฎิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ เทคนิคให้นมแม่แก่ลูกน้อย การดูแลลูกน้อยหลังคลอด
 • ชุดกระเป๋าของขวัญสำหรับคุณแม่ ชุดเด็กอ่อนกลับบ้าน พร้อมสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 • รูปถ่ายครอบครัวขนาด 20x30 นิ้ว จาก My Sweetpea Studio (รับรูปหลังจากวันถ่ายประมาณ 1 เดือน)
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือด และการจองโลหิต แต่ไม่รวมการให้โลหิต และส่วนประกอบของเลือดที่ให้ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด (สำหรับมารดา)

 

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมถึง

 1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้แพคเกจคลอด เช่น การตรวจระหว่างฝากครรภ์จนถึงวันคลอด เป็นต้น
 2. ไม่ครอบคลุม กรณีมารดามีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีค่ารักษาเพิ่มเติม เช่น มะเร็ง ปอด หัวใจ เบาหวาน หรือเคยมีประวัติการผ่าตัดหลัง เป็นต้น
 3. มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ได้แก่
  • ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง
  • ครรภ์แฝดที่มีภาวะแทรกซ้อน
  • คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ติดเชื้อ HIV
  • โรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ปอด ไต มะเร็งหรือมีประวัติการผ่าตัดหลัง
  • น้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอด เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ตกเลือดก่อนคลอด หรือหลังคลอด รกติดแน่น
    
 4. ในกรณีคลอดปกติ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาระงับความปวด (Painless Labour)
  • ค่าบริการ ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องคลอด ราคาเหมาจ่าย 9,700 บาท
  • ค่าแพทย์วิสัญญี คำนวนเป็นรายชั่วโมง โดย 2 ชั่วโมงแรกเหมาจ่าย 6,300 บาท ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 2,000 บาท
    
 5. ราคาดังกล่าว ไม่รวมการผ่าตัดคลอดเลือกฤกษ์ (เวลา 22.00 – 05.59 น.) Package ผ่าตัดคลอดนอกเวลา ราคา 29,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน
 6. ไม่ครอบคลุม ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ค่าวัคซีน ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เพิ่มเติมจากการคลอดธรรมชาติ หรือผ่าตัดคลอดปกติ เช่น กรณีมีการติดเชื้อ ภาวะตกเลือก หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เครื่องมือที่ใช้ช่วยคลอด ได้แก่ เครื่องดูดสูญญากาศ ครีมช่วยคลอด เป็นต้น
 7. กรณีที่มารดาหรือบุตรมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยทารกวิกฤต (NICU) ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 8. ไม่ครอบคลุมกรณีทารกตัวเหลืองและต้องนอนเพื่อส่องไฟ
 9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และอาหารญาติ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดในราคาปกติ
 10. ไม่รวมกรณีใช้ประกันต่างประเทศ

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคาร D เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 20.00 น.
โทร. 02 310 3005, 0 2755 1005 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospital.com