Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation

" "

 

มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation จากประเทศเยอรมัน เป็นการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลก ก่อตั้งในปี 2010 มุ่งเน้นการรับรองการบริหารจัดการผู้ป่วยนานาชาติทั้งในด้านการแพทย์และด้านการบริการทั่วไป Temos International มีสำนักงานทั่วโลกใน 6 ทวีป

มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation ช่วยให้โรงพยาบาล คลินิก และผู้ประสานงานทางการแพทย์เข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการแก่ผู้ป่วยนานาชาติและผู้ที่เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้มีการเฝ้าระวังดูแลคุณภาพอยู่เสมอ โดย Temos International มีหลักการคือ มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มาตรฐานเดียวในการให้การรับรอง เนื่องจากการวัดเพียงแบบเดียวไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการและผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ Temos International ยังยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางคลินิกและบริการทั่วไป ทั้งในแง่ความปลอดภัยของผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

" "

 

" "

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.temos-worldwide.com/about-us.aspx