Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

รายงานผลความสำเร็จของ O Arm

photo

รายงานความสำเร็จการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Computer Assisted Spine Surgery)

     

     กระดูกสันหลังเสื่อมสภาพเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่ถ้าเมื่อใดมีอาการเสื่อมมากจนเจ็บปวดทนไม่ไหว มีการทำลายเส้นประสาท เช่น

กล้ามเนื้อลีบหรืออ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การควบคุมการขับถ่ายสูญเสียไป และผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีต่างๆอย่างเต็มที่ 6-8 สัปดาห์แล้ว

แต่ยังไม่บรรเทา หรือไม่สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การดำเนินโรคเมื่อถึงที่สุดดังนี้แล้วแพทย์มักแนะนำให้ผ่าตัด

 

     การผ่าตัดถือเป็นทางเลือกสุดท้ายของการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อารยประเทศได้นำวิธีการผ่าตัดใหม่ๆ สู่การรักษากระดูกสันหลังรวมทั้ง

การใส่โลหะ สกรูไททาเนียมเพื่อยึดตรึงแนวกระดูกให้มั่นคงแข็งแรง ทว่าการผ่าตัดยังคงมีความเสี่ยงที่คนไข้บางส่วนต้องถูกผ่าตัดใหม่อันเป็นผล

จากสกรูไททาเนียมที่ใส่นั้นมีตำแหน่งผิดพลาดโดนเส้นประสาท หรือใส่โลหะออกนอกแนวกระดูก ซึ่งส่วนใหญ่มักพบหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้ว

และผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เช่นประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ หรือเอ็กซเรย์หลังการผ่าตัดพบโลหะอยู่ผิดตำแหน่ง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความพยายาม

ในการเพิ่มความสำเร็จและลดความผิดพลาดของการผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง

 

     โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงก่อตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง โดยรวบรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา

ด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลจัดเสริมเครื่องมือช่วยผ่าตัดทาง

กระดูกสันหลังที่มีคุณภาพเทียบเท่าการผ่าตัดที่ต่างประเทศ  เทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และปลอดภัยขึ้นมากนี้ คือ

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Computer Assisted Spine Surgery )

 

     ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัด (Computer Assisted Surgery) หรือเรียกว่า CAS คือ การนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างภาพจำลอง

3 มิติบริเวณกระดูกสันหลังที่จะผ่าตัด โดยป้อนข้อมูลภาพกระดูกสันหลังของผู้ป่วยรายนั้นๆให้แก่คอมพิวเตอร์ขณะทำการผ่าตัดให้ได้ภาพดิจิตอลจำลอง

(Digital Model) ที่มีลักษณะเฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย ภาพที่ได้จะมีการเคลื่อนไหวไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของกระดูกหลังตามจริงตลอดเวลา

โดยอาศัยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลจากบริเวณกระดูกสันหลังผู้ป่วยไปยังระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอินฟราเรด

 

     ภาพจำลองที่สร้างขึ้นบนจอจะช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นบางมุมที่ตาเปล่ามองไม่เห็นทำให้รู้ตำแหน่งของไททาเนียมสกรูที่แน่นอนไม่ก่อให้เกิดปัญหา

การกดเบียดเส้นประสาทจากสกรูที่ผิดตำแหน่ง จึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำได้ทันทีในขณะทำการผ่าตัด หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

สามารถทำการแก้ไขได้ทันที ซึ่งต่างจากเทคนิคการผ่าตัดทั่วไปที่ต้องรอประเมินโดยเอกซเรย์หลังผ่าตัด เมื่อพบความผิดพลาดขึ้นต้องผ่าตัดใหม่

เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

 

     จากการรวบรวมข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Computer Assisted Spine Surgery ) ที่ทำในศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 จนถึง กรกฎาคม 2554 ทั้งหมด 83 ราย ส่วนใหญ่เข้ารับการผ่าตัดด้วย

โรคกระดูกสันหลังตีบแคบ (spinal stenosis) คิดเป็นสัดส่วน 32.5% โรคกระดูกสันหลังเลื่อน (spondylolisthesis) 28.9% เป็นต้น ผู้ป่วยทั้งหมด

ได้รับการใส่สกรูที่กระดูกสันหลังรวม 477 ตัว ซึ่งล้วนอยู่ในตำแหน่งเหมาะสมไม่ทำให้เกิดปัญหากับระบบประสาท หรือหลอดเลือด และอยู่ในตำแหน่ง

มั่นคงแข็งแรงในกระดูกสันหลัง ทำให้ผลการผ่าตัดโดยรวม เช่นการเชื่อมต่อกระดูกสันหลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากการ

ติดตามผลคุณภาพชีวิตหลังการผ่าตัดด้วยแบบสอบถาม (Oswestry Disability Score) ในช่วงเวลา 1 ปี พบผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ

 

     นอกจากนั้น ทางโรงพยาบาลยังมีกระบวนการดูแลผู้ป่วยปวดหลังอย่างเป็นระบบ (Low Back Pain Pathway) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI

ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด พยาบาล เภสัชกร และโภชนากรที่ได้รับ

การอบรม เรื่องการดูแลผู้ป่วยปวดหลังโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดด้านกระดูกสันหลัง

ที่ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

 


ศูนย์กระดูกสันหลัง  โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-20.00 น. 
ติดต่อสอบถาม โทร 1719
Email: [email protected]