Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ก้าว มั่นใจ สูงวัย มั่นคง ตรวจประเมินสมรรถภาพผู้สูงวัย (GERIATRIC REHABILITATION)

image

 

            การตรวจประเมินสมรรถภาพสำหรับผู้สูงวัยจะช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมของสมรรถภาพทางกายตามวัย ซึ่งผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจเพื่อประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในยามสูงวัย

 

การประเมินภาวะทางด้านร่างกาย ความจำ และอารมณ์ของผู้สูงวัย ประกอบด้วย
 

 • แบบทดสอบ Time Up and Go Test
              ประเมินความเสี่ยงในการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวและการเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักรู้ในการป้องกันการหกล้ม มีความสามารถในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ
   
 • ตรวจ Tandem Standing Test
               ประเมินการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบถึงภาวะทรงตัวบกพร่องและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการหกล้มและได้รับบาดเจ็บ โดยผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวบกพร่องจะเสี่ยงต่อการเกิดหกล้ม 4-5 เท่า
   
 • ตรวจ Five Time Sit to Stand
              ประเมินกำลังกล้ามเนื้อขาด้วยการจับเวลาผู้สูงอายุในการลุกนั่ง 5 ครั้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความสามารถในการรับความรู้สึก การทรงตัว และความเร็วในการเคลื่อนไหว
   
 • ตรวจวัดความเร็วในการเดิน 4 Meter Gait Speed Test
              ประเมินสมรรถภาพผู้สูงอายุ ความบกพร่องของเนื้อเยื่อข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ ความสามารถในการควบคุมสมดุลและการเดินของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบอัตราความเร็วในการเดิน ระยะการก้าวเท้า หากสมรรถภาพดีจะยังเดินได้เร็วในระดับที่เหมาะสม
   
 • ตรวจความสามารถด้านการเรียนรู้และการรับรู้
              ประเมินหาความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม นำไปสู่การป้องกันและการรักษาอย่างเหมาะสม
   
 • ตรวจความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางด้านอารมณ์
              ประเมินการแสดงออกทางอารมณ์ การแสดงออกทางความคิด การแสดงออกทางพฤติกรรม และการแสดงออกทางกาย เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์ในผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะซึมเศร้าในระยะอันตราย ตลอดจนสามารถป้องกันและวางแผนแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสม
   
 • ตรวจความสมดุลของ กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ำในร่างกาย
              ประเมินด้วยเครื่อง Body Composition Evaluation เพื่อวัดปริมาณไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก ปริมาณน้ำในร่างกายผู้สูงอายุ วัดความสมดุลของกล้ามเนื้อแขนขาและน้ำหนักตัวที่เหมาะสม วิเคราะห์ภาวะโภชนาการและสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย พร้อมทั้งแสดงแนวโน้มของการเกิดภาวะผิดปกติ เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)

โทร. 1719

Email: [email protected]