Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

ทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุ

 

Trauma Surgery Consultation

นพ.เอกกิตติ์ สุรการ
นพ.อรรถ นิติพน
นพ.คมเดช ธนวชิระสิน
นพ.ชนินทร์  ปั้นดี
นพ.วสุพงศ์ ศรีเดิมมา
ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน
ผศ.นพ.เรวัต ชุณหสุวรรณ
ผศ.นพ.กฤษณ์ แก้วโรจน์
ผศ.นพ.สมพล ฤกษ์สมถวิล
     

 

Emergency Medicine Consultation

พญ. สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์
พญ. นลินรัตน์ อมรพิมลธรรม
พญ. ศิรภัทร สงวนทรัพย์ทวี
นพ. ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
นพ. สุธี อินทรชาติ
พญ. วราลี อภินิเวศ
นพ. อรรถสิทธิ์ หอมหวล
นพ. วรอัต ทวีลาภ
นพ. ดิสวิน ภู่วุฒิกุล
นพ. สุระ เจตน์วาที
นพ. ณัฐพันธ์ เกษสาคร
นพ. นพสิทธิ์ ธนะธีระพงศ์
พญ. อรภัทรา คงประยูร
นพ. พีรพล ประทีปอมรกุล
นพ. อรรถสิทธิ์ โคมินทร์
พญ. พัชยา สรรพอาสา
นพ. ปกรณ์ ฮูเซ็น
พญ. ปิยวดี ชัยชาญพิมล
พญ. เบญจวรรณ เลิศรังสรรค์
 

 

Orthopedic Surgery Consultation

นพ.สุทร บวรรัตนเวช
นพ. วัชระ พิภพมงคล
นพ. รหัท จารยะพันธุ์
นพ. ณธพณ จันทรเสโน

 

Neurosurgery Consultation

นพ. นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต
นพ. ยอดรัก ประเสริฐ
นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี
นพ. ประณต นิพัทธสัจก์

 

Spine Surgery Consultation

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ
นพ. ทายาท บูรณกาล
นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
นพ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี
นพ. คณิต จำรูญธเนศกุล
นพ. สุปรีชา กาพิยะ
พญ. กนกนาถ ใจสนุก
นพ. ยอดรัก ประเสริฐ

 

Dental Consultation

ทพญ. อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์
ทพญ. จริญดา ไทยแสงสง่า
ทพ. ชินโชติ เข็มลา
ทพ.ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย

 

Eye Consultation

พญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล
นพ. ศิลา ทองไล้
นพ. ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์
 

 

Vascular Injury Consultation

นพ. พงษ์ตะวัน กัลยพฤกษ์
นพ. อนุชา พาน้อย
นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา
 

 

Acetabulum and/Pelvic Fracture  Consultation

นพ. สุทร บวรรัตนเวช
นพ. วัชระ พิภพมงคล
นพ. รหัท จารยะพันธุ์
นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย
นพ. เอกจิต ศิขรินกุล
     

 

Internal Medicine Consultation

นพ. ศรชัย หิรัญนิรมล
นพ. วีระนัฏ จิรัฐิติชีพ
พญ. สุคนธา สุวนิช
พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร
พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
พญ. เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี
นพ. ประดับ สุขุม
 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
อีเมล: info@bangkokhospital.com


ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) โทร.1724
ติดต่อระหว่างประเทศ โทร. +66-2-226-4565