Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โปรแกรมการตรวจรักษามะเร็งเต้านม

pic

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโรค
 

มะเร็งเต้านมเกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติ ของเซลเนื้อเยื่อเต้านม โดยร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติมโตที่ผิดปกติได้ ทำให้เซลที่ผิดปกติเหล่านั้นโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว และอาจสามารถกระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับ 1 ของโรงพยาบาลวัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (ข้อมูลจากคณะกรรมการทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลวัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ) และพบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ในเพศหญิงในประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
การวางแผนการรักษาโรคมะเร็งเต้านมนั้น  แพทย์จำเป็นต้องรู้ระยะของโรค โดยพิจารณาจากขนาดของก้อนมะเร็ง การแพร่กระจาย และผลการตรวจทางพยาธิวิทยา แพทย์จะสามารถทราบระยะของโรคได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อผ่าตัดเอาก้อนและหรือต่อม น้ำเหลืองบริเวณรักแร้ออก ร่วมกับการตรวจทางรังสีวินิจฉัยอื่นเพิ่มเติมได้แก่ การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด ท้อง การสแกนกระดูก เป็นต้น  
โปรแกรม “แนวทางการรักษามะเร็งเต้านม”  โรงพยาบาลวัฒโนสถ (Breast cancer pathway) ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตลอดโปรแกรมโดยทีมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ทีมพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  เภสัชกร  นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัดและทีมดูแลแบบประคับประคอง  โดยให้ความรู้ในการดูแลตนเอง  กระบวนขั้นตอนการดูแลรักษา และติดตามการรักษาตามโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ ป่วยและช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

พันธกิจของโปรแกรม
 

เรามุ่งมั่นให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ด้วยบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

 

เป้าหมายของโปรแกรม
 

เราให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานการแพทย์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาผู้ป่วย

 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรก
 2. ให้การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางของโปรแกรม “แนวทางการรักษามะเร็งเต้านม” โรงพยาบาลวัฒโนสถ
 3. ดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวด้วยความเคารพและเข้าใจ
 4. ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาโดยให้ข้อมูลในการรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ

 

กลุ่มเป้าหมาย
 

 1. ผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี
 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ทุกระยะของโรค

 

คำนิยาม
 

 • Clinical Pathway for Treatment of Ductal Carcinoma in situ (DCIS): 

  การรักษามะเร็งเต้านมสำหรับผู้ป่วยที่เป็น “ Ductal Carcinoma In Situ” (DCIS)
   

 • Clinical Pathway for Treatment of Early Breast Cancer (Stage I- Stage IIB): 

  การรักษามะเร็งเต้านมสำหรับผู้ป่วยที่เป็น“Invasive Ductal Carcinoma” (INV) ใน stage I, stage IIA, และ stage IIB.
   

 • Clinical Pathway for Treatment of Large or Locally Advanced Breast Cancer (LLABC): 

  การรักษามะเร็งเต้านมสำหรับผู้ป่วยที่เป็น Large breast cancer (refers to cancer = 3 cm. จากการตรวจร่างกายโดยแพทย์) และ Locally advanced breast cancer ใน Stage IIIA – Stage IIIB
   

 • Clinical pathway for Treatment of Recurrence or Initial for Stage IV Breast cancer: 

  การรักษามะเร็งเต้านมในระยะโรคกำเริบหรือระยะที่ 4

 

เกณฑ์การเลือกผู้ป่วยเข้า Pathway
 

 1. แนวทางนี้จะครอบคลุมถ้าสอดคล้องกับกรณีดังต่อไปนี้ทั้งหมดทุกข้อ (Inclusion criteria)
   
  • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
  • ผู้ป่วยต้องการรับการรักษาตามแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • ผู้ป่วยยินดีที่จะเข้าร่วมโปรแกรม “แนวทางการรักษามะเร็งเต้านม” โรงพยาบาลวัฒโนสถ
    
 2. แนวทางนี้ไม่ครอบคลุมถ้าสอดคล้องกับกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (Exclusion criteria)
   
  • อายุน้อยกว่า 18 ปีในวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
  • ผู้ป่วยต้องการรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งอื่น
  • ผู้ป่วยไม่ยินดีที่จะเข้าร่วมโปรแกรม “แนวทางการรักษามะเร็งเต้านม” โรงพยาบาลวัฒโนสถ
    
 3. เกณฑ์การจำหน่ายออกจาก Pathway (Discharge criteria) 
   
  • สำหรับแนวทางคลินิคในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็น “Ductal Carcinoma In Situ.” (DCIS) , Invasive Ductal Carcinoma.” (INV) และ “Large or Locally Advanced Breast Cancer (LLABC), ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาทุกขั้นตอนตามแนวทางคลินิคฯ และติดตามผลเป็นระยะเวลา 5 ปี และไม่มีการกลับเป็นซ้ำ
  • สำหรับแนวทางทางคลินิคในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็น “Recurrence or Initial for Stage IV Breast cancer”  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจะได้รับการรักษา และติดตามผลตามแนวทางทางคลินิคฯ จนกระทั่งถึงการดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งผู้ป่วยจะออกจาก pathway เมื่อผู้ป่วย

 

คำแนะนำ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติตามแนวทางคลินิคในการรักษามะเร็งเต้านม
 

 1. บุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จะต้องปฏิบัติตามดังนี้
   
  • ปฎิบัติตามแนวทางคลินิคสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็น “Ductal Carcinoma In Situ.” (DCIS) ดังแนวทางที่กำหนด
  • ปฏิบัติตามแนวทางคลินิคสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็น “Invasive Ductal Carcinoma.” (INV) ดังแนวทางที่กำหนด
  • ปฏิบัติตามแนวทางคลินิคสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็น “Large or Locally Advanced Breast Cancer (LLABC) ดังแนวทางที่กำหนด
  • ปฏิบัติตามแนวทางคลินิคสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็น “Recurrence or Initial for Stage IV Breast cancer”  ดังแนวทางที่กำหนด
  • แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Breast cancer pathway program
    
 2. แนวทางการบันทึกเอกสาร
   
  • แนวทางการบันทึกเอกสารสำหรับแพทย์
    
   • เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ต้องได้รับการบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ ในแนวทางคลินิค (clinical pathway)
   • เอกสารที่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางคลินิค (clinical pathway) จะต้องลงวันที่ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน
   • หากมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารใดๆ ให้ขอคำแนะนำ หรือ ปรึกษาผู้อำนวยการโครงการ 
     
  • สำหรับพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    
   • เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ต้องได้รับการบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ใน แนวทางคลินิค (clinical pathway)
   • ไม่ควรละเว้นการเติมลงในช่องว่างที่มีไว้ให้เติม
   • เอกสารที่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางคลินิค (clinical pathway) จะต้องลงวันที่และลงนามไว้เป็นหลักฐาน
   • หากมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารใดๆ ให้ขอคำแนะนำ หรือปรึกษาผู้อำนวยการโครงการ และ/หรือ ผู้ประสานงานโครงการ
     
 1. บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ต้องลงรายชื่อและตำแหน่งหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานในการดูแลตามแนวทางคลินิค
 2. ห้ามนำเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางคลินิค (clinical pathway) ออกจากแฟ้มประวัติของผู้ป่วย
 3. ข้อมูลในการวัดผล ต้องได้รับการพัฒนา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการประเมินและดูผลลัพธ์ของการดูแล
 4. ทีมสหสาขาวิชาชีพต้องตรวจทานแนวทางคลินิค “Clinical Pathway Policy” อย่างน้อยทุกปี หรือขึ้นอยู่กับผลการดูแล เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยา การรักษา หนังสือตำรา และ/หรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้มาเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางทางคลินิคมีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน

 

แนวทางคลินิคเพื่อการรักษามะเร็งเต้านม (Clinical Pathway for Breast Cancer)
 

 1. แนวทางคลินิคการรักษามะเร็งเต้านม (Clinical Pathway for Breast Cancer) : Ductal Carcinoma In Situ. (DCIS)
 2. แนวทางคลินิคการรักษามะเร็งเต้านม (Clinical Pathway for Breast Cancer) : Invasive Ductal Carcinoma:(INV)
 3. แนวทางคลินิคการรักษามะเร็งเต้านม (Clinical Pathway for Breast Cancer) : Large or Locally Advanced Breast Cancer (LLABC)
 4. แนวทางคลินิคการรักษามะเร็งเต้านม (Clinical pathway for Breast cancer) : Recurrence or Initial for Stage IV Breast cancer

 

สถานที่ที่ให้บริการ (Service Counter)

กรณีมีปัญหาปรึกษา: ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลวัฒโนสถ
เปิดให้บริการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 - 19.00 น. / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เต้านมกรุงเทพ หรือพยาบาลประสานงานศูนย์เต้านม
โทร.02-310-3016 หรือ Contact Center โทร.1719 (24 ชม.)
Email: info@bangkokhospital.com