รายการตรวจประเมินความพร้อมเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมเตรียมตัวก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด (Medical Clearance)


รายการ Medical Clearance อายุ 15 – 40 ปี ราคา 900 บาท

ลำดับ

รายการตรวจ

1.

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ เกล็ดเลือด (Complete Blood Count)

2.

เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

 

รายการ Medical Clearance อายุ 40 – 60 ปี ราคา 3,900 บาท

ลำดับ

รายการตรวจ

1.

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ เกล็ดเลือด (Complete Blood Count)

2.

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR)

3.

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

4.

การตรวจอิเล็กโทรไลต์ในเลือด  (Electrolyte)

5.

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)

6.

เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

7.

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

8.

ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรศาสตร์

 

รายการ Medical Clearance อายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 10,300 บาท

ลำดับ

รายการตรวจ

1.

ตรวจการแข็งตัวของเลือด (Coagulogram Profile)

2.

ตรวจความสมบูณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count)

3.

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR)

4.

การตรวจอิเล็กโทรไลต์ในเลือด (Electrolyte)

5.

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

6.

ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test)

7.

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)

8.

เอ๊กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

9.

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

10.

ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรศาสตร์