ขั้นตอนการขอเวชระเบียน โรงพยาบาลกรุงเทพ

 1. แจ้งความจำนงค์เพื่อขอเวชระเบียนผู้ป่วย ผ่านช่องทาง
  • ติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกบริการเอกสารทางการแพทย์ ชั้น 1 อาคาร D บริเวณลานเปียโน 
  • โทรศัพท์ โทร. 02-755-1203 ทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น.
  • ส่งทาง e-mail: BHQcsd@bangkokhospital.com  
 2. ผู้ขอ กรอกแบบฟอร์มใบคำขอเวชระเบียน พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอเวชระเบียนจากลิ้งก์นี้ 
 3. วิธีการรับ เลือกเพียง 1 วิธีการ ได้แก่ รับด้วยตัวเอง, รับทาง e-mail หรือส่ง EMS 
 4. หลักฐานประกอบการร้องขอ ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย ลงนามรับรองสำเนา
  • กรณีผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรผู้ป่วย ซึ่งระบุชื่อบิดา/มารดา ตรงตามชื่อผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ป่วย
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน ลงนามรับรองสำเนา
  • หนังสือมอบอำนาจ 
   กรณีต้องการให้เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นหรือผู้ที่ขอประวัติไม่ใช่ตัวผู้ป่วยเอง แต่มอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน กรุณาแนบหนังสือแสดงความยินยอม การเปิดเผยข้อมูลเวชระเบียนให้แก่บุคคลอื่น โดยระบุชื่อผู้รับมอบอํานาจให้ชัดเจน
 5. กรณีผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการขอเอกสารเอง โรงพยาบาลมีขั้นตอนการโทรติดต่อผู้ป่วย เพื่อขอความยินยอมกับผู้ป่วยอีกครั้ง ดังนั้นการดำเนินการจัดทำเอกสารจะสามารถดำเนินการได้ ภายหลังจากได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้ปกครองก่อน
 6. ระยะเวลาดำเนินการจัดทำเอกสารประมาณ 7 วัน (ไม่รวมระยะเวลาการโทรยืนยันผุ้ป่วย และส่ง EMS) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน กรุณาระบุวันที่ที่ต้องการให้ชัดเจน
  **ระยะเวลาการดำเนินการ อาจจะเกินกว่าที่กำหนด หากผู้ป่วยมีประวัติเฉพาะทางเนื่องจากต้องให้แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาดำเนินการเอกสารเฉพาะทาง 
 7. เมื่อดำเนินการเอกสารเสร็จ จะส่งข้อความ SMS แจ้งให้ทราบ
 8. การรับเอกสาร Hard copy ผู้รับจะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ร้องขอ กรณีไม่สามารถรับด้วยตนเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อ-สกุลผู้รับมอบอำนาจเพื่อรับเอกสารแทนให้ชัดเจน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับแทน ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเอกสาร ตามวัน เวลาที่เปิดให้บริการ
 9. กรณีมีค่าบริการ ได้แก่ ขอประวัติเพื่อทำประกัน, ขอเอกสาร หรือ CD X-ray ซ้ำที่เคยขอไปแล้ว, ค่าส่ง SMS เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายและวิธีการชำระค่าบริการภายหลัง 

แผนกบริการเอกสารทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เวลาทำการ 8.00-16.00 น.
โทร. 02-755-1203
E-mail: BHQcsd@bangkokhospital.com