แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ

รายการแพ็กเกจ

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องทางท่อปัสสาวะ
3
135,000

ถึง 30 มิ.ย. 2565

การส่องกล้องคล้องนิ่วในท่อไต
1
117,000

ถึง 30 มิ.ย. 2565

การผ่าตัดเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะ 
2
155,000
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่อัณฑะ
1
107,000
การผ่าตัดทำหมันชาย (ทำที่ห้องผ่าตัด)
21,600

ถึง 30 มิ.ย. 2565

การผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลาย (ทำที่ห้องผ่าตัด)
26,000
การผ่าตัดถุงน้ำที่อัณฑะ
1
110,000
การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วย Bipolar PK
3
180,000
การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ Thulium
3
228,000
การตรวจส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ (ผู้ป่วยนอก)**
16,200

ถึง 30 มิ.ย. 2565

การตรวจส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะและตัดชิ้นเนื้อ (ผู้ป่วยนอก)**
27,900
การตรวจส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะและคีบสายดีเจสเต็นท์ออก (ผู้ป่วยนอก)**
25,900
การรักษาสลายนิ่วที่ไต/ท่อไตข้างเดียว โดยการให้ยาระงับความรู้สึกในระดับปานกลาง  (ผู้ป่วยนอก)**
63,000
การรักษาสลายนิ่วที่ไต/ท่อไตสองข้าง โดยการให้ยาระงับความรู้สึกในระดับปานกลาง  (ผู้ป่วยนอก)**
74,000
การรักษาสลายนิ่วที่ไต/ท่อไตข้างเดียว โดยการให้ยาระงับความรู้สึกในระดับหลับลึก  (ผู้ป่วยนอก)**
83,000
การรักษาสลายนิ่วที่ไต/ท่อไตสองข้าง โดยการให้ยาระงับความรู้สึกในระดับหลับลึก  (ผู้ป่วยนอก)**
94,000
การรักษาสลายนิ่วที่ไต/ท่อไตซ้ำ โดยการให้ยาระงับความรู้สึกในระดับปานกลาง  (ผู้ป่วยนอก)**
18,500
การรักษาสลายนิ่วที่ไต/ท่อไตซ้ำ โดยการให้ยาระงับความรู้สึกในระดับหลับลึก (ผู้ป่วยนอก)**
30,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตรฐาน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
  5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Exclude Home Medication) 

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.

แชร์