การตรวจคัดกรองและรักษาโรคต้อหิน


ปกป้องการมองเห็นที่สดใสจากต้อหินเฉียบพลัน ภัยเงียบที่ไม่ได้คุกคามเฉพาะผู้สูงอายุอีกต่อไป! ด้วยการตรวจคัดกรอง ค้นหาปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงตาบอดก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงวัย 40+ ที่มีสายตายาวหรือสั้นมาก มีคนในครอบครัวเป็นต้อหินมาก่อน ซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ใช้เองความดันตาสูง เบาหวานขึ้นตา ปวดหัวไมเกรน ปวดตา ตาแดง มองเห็นรุ้งรอบดวงไฟ หรือการมองเห็นแคบลงโดยไม่รู้ตัว…ตรวจพบเร็ว รักษาทัน เลี่ยงตาบอด

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:
 

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น

  2. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)

  3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

  4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง

  5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat

  6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม
 

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)

  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์