คนไทยไม่ทิ้งกัน

 

การตรวจ
ราคาปกติ (บาท)
ราคาพิเศษ (บาท)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองชนิดไม่ฉีดสี / CT Brain Non Contrast 9,880 3,500
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก / CT Chest 16,300 6,000
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง / CT Whole Abdomen 27,700 10,100
ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / MRI Brain 16,250 8,000
ตรวจสมอง และตรวจหลอดเลือดของสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / MRI Brain + MRA 24,600 12,500
ตรวจช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / MRI Whole Abdomen 32,200 15,000
ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในได้ในระดับโมเลกุลร่วมกันของเครื่อง PET (Positron Emission Tomography) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ / PET Scan FDG 60,900 – 69,900 58,000
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / MRI Heart 19,900 9,300
และอื่นๆ อีกกว่า 100 รายการตรวจ

ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ:

  • สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ที่รพ.กรุงเทพ, รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล, รพ.หัวใจกรุงเทพ และรพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • กรณีที่ผู้รับบริการต้องการใช้สิทธิ์ข้าราชการที่ต้องการนำไปเบิก กรุณาแสดงสิทธิ์หลักฐาน และแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการทุกครั้ง
  • ราคาค่าตรวจยังไม่รวมค่าบริการฉีดสี ในกรณีที่จำเป็นต้องฉีดสีเพิ่มขึ้น (ขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์) ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แชร์