แพคเกจผ่าตัดศูนย์ศัลยกรรม

รายการแพคเกจ

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง
2
195,000
การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง
1
179,000
การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (ทำผ่าตัดทั้ง 2 หัตถการต่อเนื่องกัน)
2
345,000
การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง)
2
129,000
การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบทั้งสองข้างโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง)
2
231,900
การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง)
2
195,000
การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนทั้งสองข้างโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง)
2
295,000
การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง)
1
250,000
การผ่าตัดไส้เลื่อน 1 ข้าง สำหรับเด็ก
1
83,000
การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการเปิดหน้าท้อง สำหรับผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 15 ปี
2
99,000
การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการเปิดหน้าท้อง สำหรับไส้ติ่งแตกร่วมกับมีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
5
159,000
การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง
2
159,000
การผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยวิธีเย็บอัตโนมัติ
2
134,000
การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เลเซอร์
1
125,000
ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเปิด
2
95,000
การผ่าตัดริดสีดวง (Day Surgery case)
60,000
การผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตรเรื้อรัง โดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง
2
90,500
การผ่าตัดกล้ามเนื้อหูรูด
2
90,500
การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (ทำผ่าตัดทั้ง 2 หัตถการต่อเนื่องกัน)
2
345,000
การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยวิธีบายพาส
3
748,000
การผ่าตัดรัดกระเพาะอาหารด้วยห่วงซิลิโคน
2
564,000
การผ่าตัดผ่านกระเพาะอาหารออกบางส่วน (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)
3
460,000
การผ่าตัดตับข้างซ้าย
7
700,000
การผ่าตัดตับข้างขวา
7
800,000
การผ่าตัด ตัดตับบางส่วนด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง
4
680,000
การผ่าตัด ตัดตับอ่อนส่วนปลาย
7
580,000
การผ่าตัด ตัดตับอ่อนส่วนปลายด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง
7
680,000
การผ่าตัดตับอ่อนส่วนต้น
10
800,000
การล้างแผลไหม้ที่ได้รับอันตรายจาการถูกความร้อนในห้องผ่าตัด 1 ชม.
110,000
การล้างแผลไหม้ที่ได้รับอันตรายจาการถูกความร้อนในห้องผ่าตัด 2 ชม.
150,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. การเข้ารับบริการราคาแพคเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. แพคเกจผ่าตัดราคานี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด สำหรับส่วนเกินเรื่องโรคของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี) และ กรณีที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวใน รพ.อยู่แล้ว และการผ่าตัดโครงการประกันราคานั้นจำเป็นต้องเข้ารับการพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนั้น ผู้ป่วยจะต้องทำการคืนห้องพักอยู่เดิม
 4. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. 2563 – 31 มิ.ย. 2564

 

รายการที่ราคาแพคเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

แชร์