แพ็กเกจรายการตรวจพิเศษ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย (Thais) และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย (Expatriates) เท่านั้นและใช้บริการ ได้ที่ รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจรักษา

แชร์