แพ็กเกจคลอด โดย ศูนย์สุขภาพสตรี

สิ้นสุด 31/12/2024
96,000 - 209,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เพื่อให้ช่วงเวลาตั้งครรภ์กระทั่งคลอดบุตรเป็นเวลาคุณภาพ ควรได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจากสูตินารีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ดูแลร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (NEONATOLOGIST) ตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด และเสริมด้วยพยาบาลนมแม่ที่จะช่วยดูแลคุณแม่ให้นมลูกได้สำเร็จหลังคลอด

สมัครแพ็กเกจคลอด รับฟรี 2 ต่อ คลิก

รับฟรี!! บัตรชีววัฒนะจูเนียร์
* ดูรายละเอียด คลิก
 • คลอดปกติ (นอน รพ. 2 คืน) 96,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอดราคาพิเศษ (นอน รพ. 3 คืน) 120,000 บาท (จากปกติ 138,000 บาท)
  • รับฟรี “มื้อเย็นสุดแสนพิเศษ” สำหรับ 2 ท่าน ที่ซื้อบริการแพ็กเกจผ่าตัดคลอด (นอน รพ. 3 คืน) เริ่ม 10 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2567
 • และแพ็กเกจอื่น ๆ 
*เงื่อนไข : 
 • ฝากครรภ์และใช้บริการแพ็กเกจคลอดที่ รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้บัตรชีววัฒนะจูเนียร์ (Baby Gift) ที่ รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เท่านั้น
รับฟรี!! อัลตราซาวนด์เปิดท่อน้ำนม 1 ครั้ง** (หลังคลอด) มูลค่า 1,800 บาท
*เงื่อนไข : 
 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายาในกรณีเต้านมอักเสบ อุดตัน
 • รับบริการที่ศูนย์สุขภาพสตรี เท่านั้น

รายการแพ็กเกจที่ รพ. กรุงเทพ 

ระยะเวลานอน รพ.
(คืน)

ราคา
(บาท)

การคลอดปกติ

2

96,000

ผ่าตัดคลอดราคาพิเศษ 120,000 บาท (จากปกติ 138,000 บาท) 
รับฟรี “มื้อเย็นสุดแสนพิเศษ” สำหรับ 2 ท่าน ที่ซื้อบริการแพ็กเกจผ่าตัดคลอด (นอน รพ. 3 คืน) เริ่ม 10 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2567

3

120,000

การผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด

3

209,000

การทำหมันหลังคลอด (สำหรับการคลอดปกติ)

33,000

ในกรณีที่ต้องการคลอด แต่ไม่สามารถคลอดเองได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอด มีรายละเอียดดังนี้

การคลอดปกติ เปลี่ยนเป็นการผ่าตัดคลอด

3

142,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้สำหรับการชำระเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันภายในประเทศเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การฝากครรภ์ คลอด และการใช้บัตรชีววัฒนะเฉพาะที่ รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทย และ Expat
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในแพ็กเกจคลอด ประกอบด้วย

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติ – นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าตัดคลอด / บล็อคหลัง) และค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (กรณีผ่าตัดคลอด)
 • ค่าห้องคลอด ห้องผ่าตัดคลอด และห้องพักฟื้น
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล (ไม่รวมค่ายากลับบ้าน)
 • ค่าห้องพักมาตรฐาน (Standard) สำหรับคุณแม่ 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด รวมค่าอาหารหลังคลอด
 • ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด ค่าบริการทางการพยาบาลและทีมผู้ดูแล 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด
 • ค่ายาระงับปวดในการผ่าตัด ทั้งดมยาสลบและฉีดยาชาเฉพาะที่ไขสันหลัง / บล็อคหลัง (กรณีผ่าตัดคลอด)
 • ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็น ส่วนของทารก ได้แก่ ABO, Rh, Screening PKU และ TSH, MB, HCT, Screening Jaundice
 • รวมค่ายาและวัคซีน (ตามที่กำหนด) เช่น BCG, Hepatitis B เข็มที่ 1, Vitamin K และ ยาป้ายตาเพื่อป้องกันตาอักเสบ
 • รวมค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์ และค่าตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)
 • ค่าบริการจัดทำใบสูติบัตร
 • อบรมหลักสูตรครรภ์คุณภาพ การปฎิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ เทคนิคให้นมแม่แก่ลูกน้อย การดูแลลูกน้อยหลังคลอด
 • ชุดของขวัญสำหรับทารก เช่น ชุดเด็กอ่อนและผ้าห่อตัว พร้อมสมุดสุขภาพทารก
 • รูปถ่ายครอบครัวขนาด 20×30 นิ้ว จาก My Sweetpea Studio (รับรูปหลังจากวันถ่ายประมาณ 1 เดือน)
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือด และการจองโลหิต แต่ไม่รวมการให้โลหิต และส่วนประกอบของเลือดที่ให้ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด (สำหรับมารดา)

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมถึง

 1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้แพ็กเกจคลอด เช่น การตรวจระหว่างฝากครรภ์จนถึงวันคลอด เป็นต้น
 2. ไม่ครอบคลุม กรณีมารดามีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีค่ารักษาเพิ่มเติม เช่น มะเร็ง ปอด หัวใจ เบาหวาน หรือเคยมีประวัติการผ่าตัดหลัง เป็นต้น
 3. มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ได้แก่
  •  ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง
  • ครรภ์แฝดที่มีภาวะแทรกซ้อน
  • คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ติดเชื้อ HIV
  • โรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ปอด ไต มะเร็งหรือมีประวัติการผ่าตัดหลัง
  • น้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอด เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ตกเลือดก่อนคลอด หรือหลังคลอด รกติดแน่น
 4. ในกรณีคลอดปกติ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาระงับความปวด (Painless Labour)
 5. ราคาดังกล่าว ไม่รวมการผ่าตัดคลอดเลือกฤกษ์ (เวลา 22.00 – 05.59 น.) Package ผ่าตัดคลอดนอกเวลา ราคา 30,500 บาท ต่อเด็ก 1 คน
 6. ไม่ครอบคลุม ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ค่าวัคซีน ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เพิ่มเติมจากการคลอดธรรมชาติ หรือผ่าตัดคลอดปกติ เช่น กรณีมีการติดเชื้อ ภาวะตกเลือด หรือภาวะผิดปกติอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้ช่วยคลอด ได้แก่ เครื่องดูดสูญญากาศ ครีมช่วยคลอด เป็นต้น
 7. กรณีที่มารดาหรือบุตรมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยทารกวิกฤต (NICU) ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 8. ไม่ครอบคลุมกรณีทารกตัวเหลืองและต้องนอนเพื่อส่องไฟ
 9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และอาหารญาติ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดในราคาปกติ
 10. ไม่รวมกรณีใช้ประกันต่างประเทศ
  1.  

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็กเกจคลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์