รายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกเรือ 2563

2020-P-Aviation-Cabin-Crew

 

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  1. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  2. กรณีพนักงานบางท่านยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดราคาเต็มตามจำนวนเหมาจ่ายเต็มจำนวน
  3. นำสมุดประจำตัวลูกเรือ**ถ้ามี**สำหรับให้แพทย์เซ็นต์และลงวันตรวจร่างกาย
  4. สถานที่ตรวจสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B เวลา 07.00 – 13.00 น.
  5. กรุณาทำนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร. 1719 (24 ช.ม.) 
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  7. ราคาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563                

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 (ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โซน B) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.

แชร์