ชุดตรวจการได้ยิน การพูด การทรงตัวและเสียงในหู

รายการตรวจ ราคา (บาท)
ตรวจการได้ยินทั่วไป
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 620
ตรวจสมรรถภาพการได้ยินคลื่นความถี่สูง 800
ตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง 440
ตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง 720
ตรวจการได้ยิน แบบพิเศษ
ตรวจวัดการได้ยินโดยวิธีพิเศษเพื่อแยกตำแหน่งรอยโรค 1,170
ตรวจวินิจฉัยการได้ยินระดับก้านสมอง  
  – ERA / ABR ( Auditory brainstem response )   3,190
  – ASSR ( Auditory Stead-state response ) 3,110
ตรวจวินิจฉัยการทำงานระบบประสาทการได้ยิน 3,190
ตรวจวินิจฉัยการทำงานเซลล์ขนของหูชั้นใน ( DPOAE / TEOAE ) 950
ตรวจระบบประสาทการทรงตัว
ตรวจวินิจฉัยการการทำงานของประสาทรับรู้การทรงตัวของหูชั้นใน 3,640
ตรวจภาวะการทรงตัว 3,390

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ชุดตรวจรายการนี้ รวมค่าแพทย์อ่านผล เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์
  • ชุดตรวจรายการนี้ ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจในกรณีที่ต้องพบแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ชุดตรวจรายการนี้ ไม่รวมค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
  • สามารถรับบริการที่ศูนย์ การได้ยิน การพูด การทรงตัวและเสียงในหู
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัวและเสียงในหู
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์