แพ็กเกจศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แพ็กเกจศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ราคา (บาท)

การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (A)

100,000

การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (B)

60,000

การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด

110,000

การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด พร้อมการแช่แข็งไข่

100,000

การตรวจโครโมโซมและแช่แข็งตัวอ่อน (3 Embryo)

75,000

การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก

38,000

การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก รอบละลายตัวอ่อนและยาหลังการย้ายกลับตัวอ่อน

57,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ค่าห้องพักฟื้น IVF, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการทำ IVF, ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ, วิสัญญีแพทย์, เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำ IVF, ตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ไม่รวมการเตรียมตัวก่อนการทำ IVF
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการทำ IVF
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการทำ IVF เช่น เวชภัณฑ์, อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย, ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ ถ้ามี
  4. แพ็กเกจราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์