แพ็กเกจศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

สิ้นสุด 31/12/2023
40,000 - 359,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 

แพ็กเกจ A
กระตุ้นไข่จนถึงใส่ตัวอ่อน
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 105,000 บ.
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 115,500 บ.
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก 40,000 บ.
รวม 260,500 บ.

 

แพ็กเกจ B
ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป/เคยมีประวัติแท้งมาก่อนและอยากตรวจโครโมโซม
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 105,000 บ.
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 115,500 บ.
การตรวจโครโมโซมและแช่แข็งตัวอ่อน (3 Embryo) 79,000 บ.
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก รอบละลายตัวอ่อนและยาหลังการย้ายกลับตัวอ่อน 60,000 บ.
รวม 359,500 บ.

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ค่าห้องพักฟื้น IVF, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการทำ IVF, ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ, วิสัญญีแพทย์, เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำ IVF, ตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ไม่รวมการเตรียมตัวก่อนการทำ IVF
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการทำ IVF
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการทำ IVF เช่น เวชภัณฑ์, อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย, ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ ถ้ามี
  4. แพ็กเกจราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

แชร์