แพคเกจผ่าตัดศูนย์หู คอ จมูก

 

รายการแพคเกจ

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดริดสีดวงจมูก, ไซนัสอักเสบ

ESS with Microdebrider

2

147,000

การผ่าตัดริดสีดวงจมูก, ไซนัสอักเสบ โดยใช้เครื่องนำวิถี

ESS with Microdebrider and navigator with Microdebrider and Navigator

2

154,000

การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ 1 ข้าง

Thyroidectomy Adult (Lobectomy)

2

192,000

การผ่าตัดต่อมทอนซิล(เด็ก)

Tonsillectomy with Adenoid (Child)

1

78,000

การผ่าตัดต่อมทอนซิล(ผู้ใหญ่)

Tonsillectomy Adult

1

75,000

การผ่าตัดขยายท่อเชื่อมหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูกด้วย Balloon

Balloon Dilatation of the Eustachian Tube

1

162,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตราฐาน ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน 
 3. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 4. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

 

รายการที่แพคเกจไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ 
  **โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์หู คอ จมูก
ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ -ศุกร์ : 08.00 – 19.00 น
วันเสาร์ : 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ : 09.00-16.00 น.

แชร์