แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ แต่ต้องการมาตรวจเพื่อคัดกรอง COVID-19 (Non-ARI CLINIC)

ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน รับผลภายใน 24 – 48 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
 • แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 4,000 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”
 • แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และเอกซเรย์ปอด ราคา 4,500 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”

ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้น  (ARI CLINIC)

ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน รับผลภายใน 24 – 48 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)

 • แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 4,300 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”
 • แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และเอกซเรย์ปอด ราคา 4,800 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”

เกณฑ์ผู้เข้ารับการรักษา ARI CLINIC ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ เฉพาะผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ที่มีประวัติปัจจัยเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในช่วงเวลา 14 วัน
 • มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ 37.5 ⸰c ขึ้นไป
 • มีอาการ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว

รับบริการได้ที่

 • ARI Clinic ชั้น 1 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (TCH)
 • ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ เฉพาะผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 1719
 • รับผลภายใน 24 – 48 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
 • เปิดให้บริการทุกวัน 07.00 – 15.00 น. กรุณาทำนัดล่วงหน้า 1 วัน
 • โทร. 02 310 3961, 02 310 3962 หรือ 1719
 • กรณีฉุกเฉิน หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการอื่น ๆ กรุณาติดต่อ แผนกฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพ
 • https://goo.gl/maps/wJcmJkmSrJWQsmKAA

เกณฑ์ผู้เข้ารับการรักษา Non-ARI CLINIC สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ แต่ต้องการมาตรวจเพื่อคัดกรอง COVID-19

ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ เฉพาะผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ผู้ที่มีประวัติปัจจัยเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในช่วงเวลา 14 วัน

 • ไม่มีไข้
 • ไม่มีอาการ (เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว)

รับบริการได้ที่

 • Non-ARI Clinic ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation)
 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 15.00 น.
 • โทร. 02 310 3812, 02 310 3519 หรือ 1719


สำหรับบริการผู้ป่วยนอกโรคอื่น ๆ โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตามปกติเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว และไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 1719
 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • หมายเหตุ: โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • * เวลาเปิดทำการ อาจมีการปรับเปลี่ยน

แชร์