ชุดตรวจสุขภาพเด็ก 7-15 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพเด็ก 7-15 ปี ราคา 2,900 บาท

รายการตรวจ

 • CBC (Complete blood count, CBC) การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ความเข้มข้นของเลือด เม็ดเลือด เกล็ดเลือด ปริมาณและชนิด ลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ
 • Urine Examination ตรวจปัสสาวะเบื้องต้น ดูประสิทธิภาพการทำงานของไต ระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคอื่น ๆ เช่น ภาวะเบาหวาน นิ่ว การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ
 • Lipid profiles
  • Glucose ดูความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ค่าปกติในเด็ก 60 – 100 mg/dL
  • Cholesterol ระดับไขมันโคเลสเตอรอล ดูความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคสมองขาดเลือดจากการตีบตันของเส้นเลือด
  • LDL (Low-density lipoprotein) หรือไขมันเลว
  • HDL (High-density lipoprotein) หรือไขมันดี
  • Total cholesterol เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ เอนไซม์ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ ค่าปกติ <200 mg/dL
  • Triglyceride เป็นไขมันที่ถูกเก็บสะสมในร่างกายในเซลล์ไขมัน เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ร่างกาย ค่าปกติ <150 mg/dL
 • Creatinine (plus GFR): ตรวจการทำงานของไต ค่าปกติ 0.6-1.2 mg/dL
 • ALT (Alanine aminotransferase) หรือ Serum Glutamate Pyruvate Transaminase (SGPT) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ โดยค่าปกติคือ 0-48 IU/L
 • VA (Visual Acuity) การวัดระดับการมองเห็นเบื้องต้น
 • Color blindness การทดสอบตาบอดสี

เงื่อนไขในการรับบริการ
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพเด็ก
 • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม2564 – 31 ธันวาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์