การตรวจเพื่อต่อใบอนุญาตสำหรับนักบิน (THAI LICENSE) 2564

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  1. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  2. นำใบสำคัญแพทย์ฉบับล่าสุด (หมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี ) 
  3. นำแว่นสายตา / คอนเทคเลนส์ สำหรับมาตรวจด้านสายตา
  4. กรณีแก้ไขสายตาเช่น LASIK,PRK กรุณานำใบรับรองแพทย์ระบุค่าสายตาก่อนแก้ไขและวิธีการแก้มาในวันตรวจร่างกาย
  5. กรุณาทำนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร. 1719 (24 ช.ม.) 
  6. กรณีพนักงานบางท่านยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดราคาเต็มตามจำนวนเหมาจ่ายเต็มจำนวน
  7. สถานที่ตรวจสุขภาพ เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์  ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation) เวลา 07.00 น. – 13.00 น.
  8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  9. ราคาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.

แชร์