การตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบินเพื่อเป็นศิษย์การบินหรือตรวจครั้งแรก ปี 2563

2020-P-Aviation-Initial-th

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  1. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  3. นำแว่นสายตา / คอนเทคเลนส์ สำหรับมาตรวจด้านสายตา
  4. กรณีแก้ไขสายตาเช่น LASIK,PRK กรุณานำใบรับรองแพทย์ระบุค่าสายตาก่อนแก้ไขและวิธีการแก้มาในวันตรวจร่างกาย
  5. รับนัดตรวจกรณีอายุ มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และ รับรองโดยผู้ปกครองโดยชอบธรรม (กรณีอายุ  > 17 ปีและ < 20 ปี
  6. กรุณาติดต่อสถาบันการบินก่อนนัดตรวจหรือติดต่อศูนย์เวชศาสตร์การบิน
  7. กรุณาทำนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร. 1719 (24 ช.ม.) 
  8. กรณีพนักงานบางท่านยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดราคาเต็มตามจำนวนเหมาจ่ายเต็มจำนวน
  9. สถานที่ตรวจสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B เวลา 07.00 – 13.00 น.
  10. ราคาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 (ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โซน B) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.

แชร์