การตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน เพื่อเป็นศิษย์การบินหรือตรวจครั้งแรก ปี 2564

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

 1. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 3. นำแว่นสายตา / คอนเทคเลนส์ สำหรับมาตรวจด้านสายตา
 4. กรณีแก้ไขสายตาเช่น LASIK, PRK กรุณานำใบรับรองแพทย์ระบุค่าสายตาก่อนแก้ไขและวิธีการแก้มาในวันตรวจร่างกาย
 5. รับนัดตรวจกรณีอายุ มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และ รับรองโดยผู้ปกครองโดยชอบธรรม (กรณีอายุ  > 17 ปีและ < 20 ปี
 6. กรุณาติดต่อสถาบันการบินก่อนนัดตรวจหรือติดต่อศูนย์เวชศาสตร์การบิน
 7. กรุณาทำนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร. 1719 (24 ช.ม.) 
 8. กรณีพนักงานบางท่านยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดราคาเต็มตามจำนวนเหมาจ่ายเต็มจำนวน
 9. กรณีตรวจจิตวิทยาการบินครั้งที่2หรือมากกว่าและผ่านการประเมิณด้านจิตฯแล้ว

 10. สถานที่ตรวจสุขภาพ เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation) เวลา 07.00 น. – 13.00 น.
 11. ราคาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.

แชร์