ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก ReLEx Smile และ Femto

BangkokHospital

BangkokHospital

ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก แบบ ReLEx Smile เทคโนโลยีไร้ใบมีด แผลเล็ก และ Vmax Femto
 

ศูนย์เลสิกกรุงเทพ ขอขอบพระคุณกำลังใจจากคนไข้ทุกท่านมา ณ ที่นี้