โปรแกรมตรวจพัฒนาการเด็กวัย 9 เดือน - 5 ปี

Copy

โปรแกรมตรวจพัฒนาการเด็กวัย 9 เดือน - 5 ปี

จะดีแค่ไหน?
ถ้าคุณเสริมสร้างศักยภาพลูกน้อย
ให้เรียนรู้และพัฒนาการได้เต็มวัย

วันนี้คุณสามารถค้นหาตัวตนของลูกน้อย ด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการ ตั้งแต่วัย 1 เดือน - 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับลูกน้อยในการส่งเสริมจุดเด่น ค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาจุดที่สามารถต่อยอดให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีความแม่นยำ ประกอบด้วย

  1. โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น ว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย
  2. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย เพื่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน
  3. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการ  และทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-academic skills)

 

พัฒนาการที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญช่วยให้เด็กเก่งอย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคต อ่านรายละเอียดการตรวจวัดพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

โปรแกรมตรวจพัฒนาการเด็กวัย 9 เดือน - 5 ปี (Package Smiling Owl Program 3)
ราคา 4,900 บาท

 

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ
โทร. 0-2755-12134

 


Power of Generation Packages