แพคเกจผ่าตัดเหมาจ่ายเบาใจ โดย คลินิกศัลยกรรม

Copy

ลำดับ

รายการแพคเกจ

จำนวน (คืน)

ราคา (บาท)

1. การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการเปิดหน้าท้อง 2 106,000
2. การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง 2 189,000
3. การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยการเปิดหน้าท้องใช้ Mesh Graft 2 129,000
4. การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง โดยการเปิดหน้าท้อง ใช้ Mesh Graft 2 228,000
5. การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยการส่องกล้องด้วย Mesh Graft 2 239,000
6. การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้างโดยการส่องกล้องด้วย Mesh Graft 2 401,000
7. การผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยวิธีเย็บอัตโนมัติ 2 134,000
8. การผ่าตัดไส้เลื่อนสำหรับเด็ก 1 83,000
9. ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเปิด 2 95,000
10. การผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตรเรื้อรัง โดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง 2 90,500
11. การผ่าตัดกล้ามเนื้อหูรูด 2 90,500
12. การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยวิธีบายพาส 3 740,000
13. การผ่าตัดรัดกระเพาะอาหารด้วยห่วงซิลิโคน 2 557,000
14. การผ่าตัดผ่านกระเพาะอาหารออกบางส่วน 3 681,000
15. การตรวจแบบละเอียดก่อนผ่าตัดลดความอ้วน - 36,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด ) ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
  4. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat

      

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล ติดต่อ โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com