แพคเกจผ่าตัดเหมาจ่ายเบาใจ โดยสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ

Copy

ลำดับ

รายการ

จำนวน (คืน)

ราคา (บาท)

1  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องขนาดเล็ก 2 265,000
2  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทางด้านหน้าพร้อมใส่เครื่องมือยึดข้อกระดูก 3 318,000
3  การผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังด้านหลัง ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 3 313,300
4  การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเปิดด้านหลังโดยใช้เครื่องช่วยนำวิถีและเครื่องมือ ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ 360 องศาและใช้เครื่องมือยึดข้อกระดูก(ราคาไม่รวมเครื่องมือยึดข้อกระดูก) 5 409,000
5  ผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านหน้า แบบไม่เลาะกล้ามเนื้อหลัง 4 418,000
6  ผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านข้างลำตัว แบบแผลเล็ก 4 468,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น   
  2. ราคาดังกล่าว ห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง และจำนวนวันนอนตามที่ระบุ
  3. ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
  4. ราคาดังกล่าวรวมหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (เฉพาะหัตการที่กำหนด)
  5. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
  6. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat  

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

  1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา
  2. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า            

สอบถามข้อมูล ติดต่อ โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com