แพคเกจผ่าตัดเหมาจ่ายเบาใจ โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

Copy

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน (คืน)

ราคา (บาท)

1.  การส่องกล้องหลอดลมโดยอัลตราซาวด์เพื่อหาสาเหตุของก้อนในปอด โดยการให้ยานอนหลับ 1 142,600
2.  การส่องกล้องหลอดลมโดยใช้อัลตราซาวด์ เพื่อหาสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองผิดปกติในทรวงอก โดยการให้ยานอนหลับ 1 196,000
3.  การส่องกล้องหลอดลมโดยใช้อัลตราซาวด์ เพื่อหาสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองผิดปกติในทรวงอก และก้อนในปอด โดยการให้ยานอนหลับ 1 275,400

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่วข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวห้องพักมาตราฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง และจำนวนวันนอนตามที่ระบุ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง(ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด)

  3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย 

  4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat

 

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

  2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)

  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

  5.  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล ติดต่อ โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com