Fit for Play Program

Copy

Fit for Play Program

  

ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
 General Physical Examination   ตรวจร่างกายทั่วไป
 Musculoskeletal Examination  ตรวจร่างกายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โดยแพทย์เฉพาะทาง
ตรวจสมรรถภาพทางกาย Body Composition  การวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกาย
 VO2 Max Bicycle Ergometer  วัดความสามารถการใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงานในการออกกำลังกายระยะยาว โดยใช้จักรยานวัดงาน
 Muscle Strength Hand Dynamometer  วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 Flexibility-Sit and Reach  วัดความยืดหยุ่นของร่างกาย
 Balance Test  วัดความสามารถในการทรงตัว ด้วยเครื่อง Biodex Balance System

 

สอบถามเพิ่มเติม สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ    จันทร์ – อาทิตย์   07.00 – 17.00 .
โทร02-310-3979, 02-310-3980 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospital.com