เลสิกไร้ใบมีด เทคโนโลยีใหม่ของการแก้ไขสายตา : กายใจ

Copy

"ในปัจจุบันนี้ หลายคนเลือกที่จะแก้ไขสายตาสั้น ยาว หรือเอียง ด้วยการทำเลสิก แทนการใส่แว่น
ลองมาดูกันว่าทุกวันนี้เราทำเลสิกกันด้วยวิธีไหนบ้าง และมีรายละเอียดปัจจัยอะไรอีกบ้างที่คนไข้จะต้องทราบก่อนและหลังทำเลสิก"


รายการกายใจ ช่วงรู้สู้โรค
เรื่อง "เลสิกไร้ใบมีด เทคโนโลยีใหม่ของการแก้ไขสายตา"
พญ.ธาริณี เสงี่ยมพรพาณิชย์
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และแก้ไขสายตาผิดปกติ
ศูนย์จักษุกรุงเทพ และศูนย์เลสิกกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ